Katarina Fagerstöm on vuoden 2021 perheterapeutti!

Systeemisen lastensuojelun kehittäjä ja paljon muuta

Katarina Fagerström on ollut keskeisessä roolissa systeemisen lastensuojelun mallin tuomisessa Suomeen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hän on aktiivisesti kehittänyt, kouluttanut ja implementoinut systeemisen lastensuojelun toimintamallia sosiaalityön ja perheterapian kentällä. Fagerström pitää erittäin tärkeänä perhe- ja pariterapian säilyttämistä ja kehittämistä julkisella sektorilla. Systeemisen lastensuojelun myötä perheterapeuttiset toimintatavat elävätkin lastensuojelussa ja ne näyttävät siirtyvän myös koulujen sekä perhekeskusten työtavoiksi tulevilla hyvinvointialueilla. Julkisella sektorilla tiimi- ja verkostotyötä tulisi järjestää dialogisia ja systeemisiä työskentelytapoja hyödyntäen. Reflektoivan tiimi lisää näkökulmia ongelmatilanteiden selvittelyyn ja yhdessä tekeminen lisää henkilöstön työhyvinvointia. Fagerström toivoo perhe- ja pariterapialle uutta nostetta myös perinteisimmissä mielenterveyspalveluissa, esimerkiksi perheneuvoloissa ja psykiatrialla, koska useampi ihminen saa avun samanaikaisesti ja tutkitusti nämä hoitomuodot ovat vaikuttavia. Julkisen sektorin palvelut on saatava asiakas- ja perhekeskeisiksi, pois liukuhihnamaisesta järjestelmäkeskeisyydestä. Perheterapeuttinen lähestymistapa vahvistaa työntekijöiden ammatillista harkintavaltaa.  Se antaa käytännöllisiä työvälineitä yhdessä asiakkaiden kanssa selvittää ongelmatilanteita ja löytää uusia yksilöllisiä perheiden tarpeiden mukaisia toimintamuotoja.  

Katarina Fagerströmin toiminta-alue on sekä suomenkielisen että suomenruotsalaisen perheterapian ja sosiaalityön kentässä unohtamatta kansainvälisiä yhteyksiä. Fagerström on tehnyt tutkimusta ja kirjoittanut sekä ammatillisia että tieteellisiä artikkeleita. Hän on ollut mukana pohjoismaisen perheterapialehden Fokus på familienin toimituksessa. Fagerströmiä kiinnostaa kaunokirjallisuus ja sen hyödyntäminen kokemuksellisessa oppimisessa. Katarina Fagerströmiä luonnehditaan innovatiiviseksi, syvästi sosiaalista vastuuta kantavaksi, valtavan hauskaksi ihmiseksi, ystäväksi ja arvostetuksi perheterapeuttikouluttajaksi.

Fagerström on porvoolainen perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, peruskoulutukseltaan sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on käynyt Åbo Akademin jatkokoulutuskeskuksen järjestämän erityistason perheterapiakoulutuksen vuosina 1991-1993 ja valmistunut Dialogic Partnersien järjestämästä kansainvälisestä Avoimen dialogin ja dialogisten käytäntöjen kouluttajakoulutuksesta vuonna 2020. Fagerstöm on myös käynyt tanskalaisen terapiainstituutin GIS-internationalin 4-vuotisen Gestalt terapiakoulutuksen vuosina 1992 – 1996.

Fagerströmillä on erityisopintoja mm. kehopsykoterapiassa ja hän on käynyt Trappan -menetelmäkoulutuksen Ersta Sköndahl -korkeakoulussa Tukholmassa sekä Vakauttavan pari- ja perheterapian täydennyskoulutuksen Helsingissä.

Katarina on toiminut oman yksityisvastaanoton lisäksi Folkhälsanissa perhetyön asiantuntijana. Hän on tehnyt työkseen systeemisen toimintamallin kehittämistä ja kouluttamista, Trappan -menetelmän kouluttamista, Parisuhteiden ennaltaehkäisevän lähisuhdeväkivaltatyön PARK (ParrelationsKraft) -kouluttamista sekä perheiden kuntoutusleirien ohjaamista. Ennen sitä hän toimi sosiaalityön lehtorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Suurimman osan asiakastyöstä hän kertoo oppineensa pitkän työrupeama aikana A-klinikkasäätiön ylläpitämällä Helsingin nuorisoasemalla, jossa hän toimi johtajana vuosina 1998-2005.


Vuoden 2020 perheterapeutti on Mika Niemelä

Suomen perheterapiayhdistys ry on valinnut vuoden perheterapeutiksi filosofian tohtori, interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessori, perheterapeuttikouluttaja Mika Niemelän.

Hänet tunnetaan erityisesti Lapset puheeksi-palvelumallin kehittäjänä ja kouluttajana. Hän on ollut jalkauttamassa menetelmää osaksi peruspalveluiden keinovalikoimaa, niin ettei lasta ja perhettä aina lähetettäisi jonnekin apua saamaan, vaan apu löytyisi läheltä. Tämä on valtakunnallisesti merkittävää kehittämistyötä, jota hän on tehnyt yhdessä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA:n, THL:n ja Mieli ry:n kanssa.

Niemelän väitöskirjansa (2012) aihe oli Strukturoidut lapsikeskeiset interventiot syöpäpotilaiden perheiden tukemisessa: kohti näyttöön perustuvaa käytäntöä. Myös työelämäprofessuurissaan hän edistää lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvää akateemista tutkimusta ja erityisesti kuntien perus- ja erityispalveluissa toteutettavaa kehittämistyötä. Painotus ennaltaehkäisevään työhön lisää lasten hyvinvointia ja vähentää korjaavan työn tarvetta. Tämä vähentää inhimillistä kärsimystä ja tuo kustannussäästöjä.

Omassa työssään Niemelä on tuonut ansiokkaasti esiin perheterapiaa keskeisenä ja vaikuttavana hoitomenetelmänä, josta on apua monenlaisissa tilanteissa. Lisäksi hän on kannustanut perheterapeutteja tulemaan vahvemmin esiin esimerkiksi kirjoittamalla perheterapeuttisen työn vaikuttavuudesta. Niemelä kouluttaa perheterapeutteja Oulun yliopistossa sekä työnohjaa laajasti Oulun seudulla eri alojen toimijoita kannustaen heitä pitämään työssään yllä perhekeskeistä ja systeemistä näkökulmaa. Tämän lisäksi Niemelä on toiminut useamman kauden Oulun perheterapiayhdistyksen puheenjohtajana. Tätäkin kautta hän on tuonut esiin perheterapian mahdollisuuksia vaikuttavana hoitomuotona ja kannustanut perheterapeutiksi kouluttautumiseen ja perheterapian tekemiseen.