Koulutukset ja tapahtumat

2022:

Suomen perheterapiayhdistyksen syyskokous hyväksyi sääntömuutokset, voimassa 2022

Syyskokoukselle esitettävät sääntömuutokset.

Nykyinen sääntö: 1§ Yhdistyksen nimi on Suomen perheterapiayhdistys Finlands familjeterapiförening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Muutosehdotus: Yhdistyksen nimi on Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys – Finlands familje- och parterapiförening ja sen kotipaikka on Helsinki.

Nykyinen sääntö: 2§ Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä.

Muutosehdotus: Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perhe- ja pariterapiaa sekä perhe- ja pariterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perhe- ja pariterapeuttien välistä yhteistyötä.

Nykyinen sääntö: 4§ Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi perheterapeuttista työtä tekevät perhe- ja verkostoterapian tai muun vastaavan, vähintään erityistason tai sitä vastaavan psykoterapiakoulutuksen saaneet henkilöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä kahden jäsenen suosituksesta edellä mainitussa koulutuksessa oleva henkilö tai muulla tavalla perheterapian alalla ansioitunut henkilö.

Muutosehdotus: Johtokunta voi hyväksyä jäseneksi perhe- ja pariterapeuttista työtä tekevät perhe-, pari- ja verkostoterapian tai muun vastaavan, vähintään erityistason tai sitä vastaavan psykoterapiankoulutuksen saaneet henkilöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä kahden jäsenen suosituksesta edellä mainitussa koulutuksessa oleva henkilö tai muulla tavalla perhe- ja pariterapian alalla ansioitunut henkilö.

Nykyinen sääntö: Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut perheterapian hyväksi.

Muutosehdotus: Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut perhe- ja pariterapian hyväksi.

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen päättämän jäsenmaksun, lukuun ottamatta kunniajäseniä.

Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahta vuotta pidemmältä ajalta tai joka muutoin toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa paikallisia alayhdistyksiä, jotka vastaavat itse hallinnostaan ja taloudestaan.

Nykyinen sääntö: 9§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen internet-sivuilla tai lähetettävä kirjallisena tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Muutosehdotus: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen internet-sivuilla tai lähetettävä sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tai se voidaan kokonaan järjestää etäyhteyksin.

Vuosikokouksessa

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat.
  2. Käsitellään johtokunnan laatima vuosikertomus.
  3. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  4. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle tekemät esitykset.

Syyskokouksessa

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat.
  2. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
  3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.
  4. Valitaan johtokunnan puheenjohtajan toimikauden päättyessä uusi puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi sekä vuosittain jäsenet johtokunnan erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi.
  5. Valitaan tilintarkastaja seuraavalle vuodelle.
  6. Käsitellään muut johtokunnan syyskokoukselle tekemät esitykset.

Yhdistyksen jäsen, joka haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, tulee esittää se kirjallisesti johtokunnalle vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos johtokunta päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kutsu yhdistyksen ylimäääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin kuin varsinaiseen kokoukseen.