Mia Kurtista vuoden perhe- ja pariterapeutti

Mia Kurtti on peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja. Perheterapeutiksi hän valmistui vuonna 2013 Länsi-Pohjan omassa koulutuksessa ja perhe- ja pariterapian kouluttajakoulutuksesta hän on valmistunut Lontoossa 2017.
Mia on työskennellyt Länsi-Pohjassa lasten-, nuorten ja aikuispsykiatriassa perheiden ja verkostojen kanssa. Hän on kouluttanut aktiivisesti ympäri maailmaa avoimen dialogin periaatteita ja sen käyttöä erilaisissa konteksteissa räätälöiden koulutuksen kyseessä olevaan ympäristöön sopivaksi. Mia on ollut aktiivinen Länsi-Pohjan perheterapiakoulutustyössä ja toimii kouluttajana tällä hetkellä myös Länsi- Pohjan omassa perhe- ja verkostoterapeuttisessa koulutuksessa.
Mielenterveystyöhön, erityisesti perhekeskeiseen, dialogiseen ajattelutapaan liittyvät ihmisoikeuskysymykset sekä niiden merkitys ennakkoluuloihin ja asenteisiin ovat olleet Mialle sydämen asioita. Mian rooli on ollut merkittävä kokemusasiantuntijuuden käyttöönotossa psykiatrian palveluissa, koulutuksissa ja kehittämistyössä.
Mialle on ollut tärkeää yhteistoiminnallisen työskentelyn kehittäminen ja kunnioittaminen palvelujärjestelmän kaikilla tasoilla, johtamisesta aina ruohonjuuritason asiakastyöhön asti. Tavoitteena on erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä tasavertainen kohtelu dialogisessa ilmapiirissä.
Mia Kurtti tunnetaan työyhteisössään rohkeana naisena, joka uskaltaa nostaa pöydälle hankaliakin keskustelunaiheita tai pulmia, jotka liittyvät palveluiden tuottamiseen ja ihmisten kohtaamiseen kriiseissä. Hän on nostanut esiin mm. psykoosi -käsitteen kyseenalaistamisen tai sen määrittelyn sekä psykiatrisen hoitotyön ihmiskäsityksen.
Ilman Mian sinnikästä työpanosta ja pitkäjänteistä työtä ei Avoimen dialogin malli olisi päätynyt 2021 WHO:n mielenterveyspalvelujen ihmisoikeuksia kunnioittavalle palveluiden järjestämisen suosituslistalle. Viime aikoina Mia on osallistunut itsemurhien ehkäisy -hankkeeseen ja hän suunnittelee tutkimusta aiheeseen liittyen.
Mia on ahkera kirjoittaja ja hän on osallistunut erilaisten artikkeleiden kirjoittamiseen sekä suomenkielisissä että englanninkielisissä julkaisuissa.


Perheterapiakongressi on pian!

Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022. Tampere-talo tarjoaa juhlavat puitteet 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestetylle tapahtumalle!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi myös 60 vuotta siitä, kun Virginia Satir sai apurahan ensimmäisen perheterapiakoulutuksen järjestämiseksi Yhdysvalloissa. Kongressi toteutuu kansallisella mielenterveysviikolla, jonka teemana on tänä vuonna toivon luominen tulevaan. Kongressin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys yhdessä Suomen perheterapiayhdistyksen kanssa.

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen on perheterapiakongressin pääteema. Koronapandemian kurimuksessa ja Ukrainan sodan yllättäessä on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut globaalien kriisien luomissa haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön.

Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Tarvitsemme erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja saadaksemme yhteyden toisiin ihmisiin työskennellessämme etäsovellusten kautta. Muutokset suhteissa ja työskentelytavoissa ovat olleet nopeita, mutta ihmiset ovat oppineet uutta, joustaneet ja sopeutuneet selviytyäkseen koko maapalloa koettelevasta koronavirustaudista. Toisaalta etäyhteydet ovat auttaneet meitä saavuttamaan ihmisiä matkojenkin päästä. Tämä on luonut uusia mahdollisuuksia perhe- ja pariterapian kentälle ja auttamisjärjestelmiin.

Kongressin keskeiseksi teemaksi on nostettu läsnäolon rinnalle perheiden ja yhteisöjen resilienssi: kriisinkestävyys ja muutosjoustavuus, pärjäävyys. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.  Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen, toivoa luoden ja ylläpitäen. Perheet ovat toimineet voimavarana elämän haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten ja hyvinvointialueille siirtymisen myötä. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!