Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry – Finlands familje- och parterapiförening rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perhe- ja pariterapiaa sekä perhe- ja pariterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perhe- ja pariterapeuttien välistä yhteistyötä. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus tutkimus-, tiedotus-, julkaisu- sekä suunnittelutoimintaa ja antaa asiantuntijalausuntoja. 

3 § Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksua, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää kurssi- ja koulutustilaisuuksia. 

YHDISTYKSEN JÄSENYYS 

4 § Johtokunta voi hyväksyä jäsenekseen perhe- ja pariterapeuttista työtä tekevät perhe-, pari- ja verkostoterapian tai muun vastaavan, vähintään erityistason tai sitä vastaavan psykoterapiakoulutuksen saaneet henkilöt. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan myös hyväksyä kahden jäsenen suosituksesta edellä mainitussa koulutuksessa oleva henkilö. Yhdistyksen johtokunta voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut perhe- ja pariterapian hyväksi. Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen syyskokouksen päättämän jäsenmaksun, lukuun ottamatta kunniajäseniä. Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahta vuotta pidemmältä ajalta tai joka muutoin toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa paikallisia alayhdistyksiä, jotka vastaavat itse hallinnostaan ja taloudestaan. 

YHDISTYKSEN HALLINTO 

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6- 8 muuta jäsentä. Johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on aina erovuorossa. 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta voi asettaa eri tehtäviä varten työryhmiä, joille se nimeää keskuudestaan puheenjohtajat. 

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat saapuvilla. 

6 § Johtokunnan tehtävä on

Sivu: 2(3) 

– johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa 

– ottaa ja vapauttaa tehtävistään yhdistyksen toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkansa 

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja pitää jäsenluetteloa – käsitellä muut asiat, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoitusoikeus on johtokunnan puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla, kummallakin yksinään. 

8 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilin- ja toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausunto johtokunnalle maaliskuun aikana. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis – huhtikuussa ja syyskokous loka – marraskuussa. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä tai välitettävä kullekin jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä etäyhteyksin. 

Vuosikokouksessa 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat 

2. Käsitellään johtokunnan laatima vuosikertomus 

3. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

4. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle tekemät esitykset 

Syyskokouksessa 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 

pöytäkirjantarkastaja (2) ja ääntenlaskijat 

2. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle 3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle 

4. Valitaan johtokunnan puheenjohtajan toimikauden päättyessä uusi puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi sekä vuosittain jäsenet johtokunnan erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi 5. Valitaan tilintarkastaja seuraavalle vuodelle 

6. Käsitellään muut johtokunnan syyskokoukselle tekemät esitykset 

Yhdistyksen jäsen, joka haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, tulee esittää se kirjallisesti johtokunnalle vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos johtokunta niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin kuin varsinaiseen kokoukseen.

Sivu: 3(3) 

10 § Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja jäsen voi antaa äänioikeutensa valtakirjalla toisen jäsenen käytettäväksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN 

11 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi, kummassakin vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. 

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään samoin kuin ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.