Vuoden 2006 perheterapeutti Tapio Ikonen pitää perheterapiaa keskeisenä osana terveydenhuoltoa

Perheterapia on tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, toteaa vuoden 2006 perheterapeutiksi valittu kuopiolainen Tapio Ikonen. Perheterapia ja muut perhekeskeiset työtavat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi monentyyppisten ongelmien hoidossa. Esimerkkeinä Ikonen mainitsee aikuisten ja lasten vaikeat mielenterveyshäiriöt, nuorten syömishäiriöt ja lasten oppimisvaikeudet. Perhekeskeinen lähestymistapa vähentää lähimpien ihmisten stressiä ja yksinäisyyttä ja sitä kautta sairastuvuutta pitkällä aikavälillä vaikeissa kriisitilanteissa. Tässä kohtaa Ikonen viittaa laajoihin Yhdysvaltalaisiin tutkimuksiin, joitten mukaan perheterapian lisääminen hoitokäytäntöihin vähentää merkittävästi myös muiden perheenjäsenten sairastuvuutta.

Nykyisessä kireässä julkisen talouden tilanteessa perhekeskeiset työtavat voivat unohtua, koska ne vaativat työntekijöiltä aktiivista ja ajallisesti merkittävää panosta ongelman ilmetessä, toteaa Ikonen. Ehkä maailmankuvamme ja hoitokulttuurimme ovat varsin yksilökeskeisiä ja terveydenhuollossakin on kiusausta katsoa asioita kapeasti vain yksilön näkökulmasta. Tässä mielessä perheiden ja asiakkaiden lähiverkostot ansaitsevat erityistä huomioimista. Tämän eteen perheterapeutit ovat tehneet hyvää työtä, toteaa Ikonen. Esimerkkinä hän mainitsee viime aikoina lisääntyneen pyrkimyksen ottaa lapset huomioon aikuisten vaikeiden kriisien hoidossa.

Perheterapeutit ovat työskennelleet Suomessa pääosin osana julkista terveydenhoitojärjestelmää ja olleet kehittämässä perhe- ja ympäristökeskeisiä työtapoja mitä moninaisimpiin tarpeisiin. Perheterapeuttien työlle on ollut tyypillistä asiakkaiden omia voimavaroja hyödyntävien menetelmien käyttäminen julkista sektoria kuormittavien ja kansanterveyden näkökulmasta merkittävien sairausryhmien, kuten psykoosien ja viime aikoina masennuksen hoitodossa. Perheterapeutit ovat olleet myös kiinnostuneita erilaisten vähemmistöryhmien huomioon ottamisesta palveluiden tuottamisessa.

Tapio Ikonen toimii psykologina Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikassa sekä perheterapeuttina, työnohjaajana että kouluttajana. Hän on työskennellyt mm. psykoosien perhekeskeisen hoidon parissa. Hän on ollut myös kehittämässä uusia työmenetelmiä mm. vertaistuen hyödyntämiseksi ja perheterapeuttien työtapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Hänen panoksensa on ollut merkittävä perhekeskeisen hoitokulttuurin ja perheterapeuttien yhteistyön kehittämisessä Kuopion seudulla.