Suomen perheterapiayhdistys ry:n toimintasuunnitelma 2019

Suomen Perheterapiayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä, vahvistaa niiden asemaa ja käyttöä sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä. Yhdistys toimii Suomessa ja on yhteistyössä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman perheterapiaorganisaatioiden kanssa.

Organisaatio

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu kolme kertaa vuoden 2019 aikana, tammikuussa järjestäytymiskokouksessa, maaliskuussa kongressin yhteydessä pidettävässä kevätkokouksessa ja vuosikokouksessa loka- marraskuussa. Lisäksi pidetään 4-5 puhelinkokousta. Yhdistyksellä on osa-aikainen toiminnanjohtaja.

Yhdistyksellä on kaksi verkostoa, ammatinharjoittajien ja perheterapiayrittäjien verkosto sekä alueyhdistysverkosto. Johtokunnasta nimetään yhdyshenkilö sekä alueyhdistysverkostolle että yrittäjäverkostolle.

Jäseniä rohkaistaan edelleen verkostoitumaan joko alueellisesti tai muun yhteisen kiinnostuksen pohjalta. Tuetaan jäseniä perustamaan lisää paikallisia rekisteröityjä alayhdistyksiä tai kokoontumaan vapaamuotoisesti perheterapeuttiklubeihin. Yhdistys tukee harkinnan mukaan paikallista perheterapeuttista toimintaa etukäteen tehdyn hakemuksen perusteella.

Vuosittain nimetään työssään ansioitunut henkilö vuoden perheterapeutiksi. Johtokunta toivoo ehdotusten tulevan ensisijaisesti johtokunnan ulkopuolelta. Hyvä käytäntö -tunnustusta voi hakea henkilö tai työryhmä toiminnalleen, joka on erityisellä tavalla vienyt eteenpäin perheterapiaa tai perhekeskeistä työtä. Tunnustusta haetaan kirjallisesti jatkuvan haun periaatteella. Palkintona annetaan graafikko Tuula Lehtisen varta vasten Suomen Perheterapiayhdistykselle tekemä grafiikanlehti kehystettynä.

Suomen perheterapiayhdistys ry on Euroopan perheterapiayhdistyksen EFTA:n jäsen NFTO:n (Network of Family Therapy Organisation) kamarin kautta.

Koulutustoiminta

Vuoden 2019 aikana järjestetään kuudes suomalainen perheterapiakongressi Helsingissä.  

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja osallistuu Pohjoismaisten perheterapiayhdistysten puheenjohtajien tapaamiseen. Puheenjohtajien tapaaminen pidetään vuonna 2019 Suomessa. Johtokunta lähettää, jos mahdollista, edustajansa muiden Pohjoismaiden yhdistysten vuosikokouksiin. Samoin kutsutaan muiden pohjoismaiden järjestöjen edustajia Suomen Perheterapiayhdistyksen vuosikokouksiin.

Osallistutaan EFTA:n (European Family Therapy Association) toimintaan käymällä NFTO:n (Network of Familytherapy Organisatioin) tapaamisissa ja kokouksissa sekä osallistumalla keskusteluun. Kannustetaan suomalaisia perheterapeutteja liittymään myös henkilöjäseninä EFTA:n CIM –kamariin (yksittäisten perheterapeuttien kamari). Ulkomaisista edustustehtävistä raportoidaan jäsenille Perheterapeutti-lehdessä.

Yhdistys on kumppaniorganisaationa mukana trauman vakauttaminen pakolaisperheissä (EBTS) Erasmus+ EU hankkeessa. Hanke kestää vuoden 2019 elokuulle saakka. Tiedotetaan hankeen etenemisestä ja tuloksista yhdistyksen nettisivuilla.

Tehdään päätös pohjoismaisen ”Fokus på familien” lehden toimitusneuvostoon osallistumisen jatkamisen suhteen.

Tiedottaminen ja vaikuttaminen

Tiedottamista toteutetaan laaditun viestintäsuunnitelman mukaan, jonka johtokunta tarkistaa vuosittain. Jatketaan Perheterapeutti-lehden kustantamista. Perheterapeutti-lehti on pääasiallinen jäsentiedottamisen kanava internet-sivujen (www.perheterapiayhdistys.fi) lisäksi.

Yhdistyksen jäsenet saavat Perheterapia-lehden alennettuun hintaan (18 €). Yhdistys maksaa Suomen Mielenterveysseuralle 10 € jokaisesta jäsenen tilauksesta. Suomen Mielenterveysseuran kanssa jatketaan markkinointiyhteistyötä vaihtamalla ilmoitustilaa lehtien kesken.

Selvitellään vuoden 2019 aikana Suomen mielenterveysseuran kanssa Perheterapia-lehden siirtymisestä yhdistyksen hoitoon.

Pidetään huolta siitä, että yhdistys olisi lausuntoa antava taho sellaisten lakien, ohjeiden tai kehittämishankkeiden valmisteluprosesseissa, joissa perheterapeuttinen asiantuntemus on tärkeää tulla huomioiduksi. Seurataan mitä Suomessa tapahtuu perheiden hyvinvoinnin kannalta.

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että perheterapia on saman arvoisessa asemassa muiden psykoterapioiden kanssa kuntoutuspäätöksiä tehtäessä.

Yhdistys on mukana systeemisen lastensuojelun kehittämisessä ja Lape-hankkeissa. Johtokunnan jäsenet vaikuttavat valtakunnallisesti ja alueillaan perheterapian eteenpäin viemiseksi ja tunnetuksi tulemiseksi.

Julkaistaan sähköisiä jäsentiedotteita yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Informoidaan suomalaiseen perheterapiaan liittyvistä asioista EFTA:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä. 

Tiedotetaan edelleen säännöllisesti mahdollisuudesta liittyä yhdistyksen jäseneksi jo perheterapiakoulutuksen aikana kahden varsinaisen jäsenen suosituksesta.

Tutkimustoiminta

Perheterapian kehittämisrahastosta myönnetään apurahoja koko ajan, mikäli rahasto on tuottanut voittoa. Huolehditaan siitä, että kaikki jäsenet tietävät tästä mahdollisuudesta. Myös muita varoja voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen. Rohkaistaan perheterapeuttien tieteellistä tutkimustoimintaa.